noimage

İçeriği Paylaş:

Kalbin Dış Yüzü

Kalbin Dış YüzüKoni şeklindeki kalbin tepesine apex, tabanına basis denir. Apex serbest olduğu halde, basis’e kalbe girip çıkan büyük damarlar tutunur. Öne, sola ve aşağıya bakan kalp tepesi 5.-6. kaburgalar arası aralıkta ve orta hattın yaklaşık 9 cm solunda yer alır. Kalbin sistolü (kasılması) esnasında bu noktada kalp tepe vurumu (ictus cordis) gözlenir ve hissedilir.Kalbin 4 yüzü ve 4 kenarı ayırt edilir. Konveks olan ön yüze sternokostal yüz, diafragma üzerine oturan düz alt yüze diafragmatik yüz, akciğerlerin mediastinal yüzlerine bakan sağ-sol yüzlere de pulmoner yüzler denir. Sternocostal ve diafragmatik yüzlerde uzunlamasına seyreden içinde coroner damarların dallarının uzandığı interventriküler oluklar (sulcus interventricularis) bulunur. Ön ve alt yüzlerin birleştiği alt kenar keskin bir kenar (margo acutus -sağ ventrikül oluşturur) şeklinde olduğu halde ön ve alt yüzlerin solda birleştikleri ve sol ventrikülün oluşturduğu sol kenar (margo obtusus) künttür. Sağ kenar sağ atrium üst kenar sol atrium tarafından oluşturulur.Sternocostal yüzün üst sağ tarafında sağ kulakçık (auricula dextra) sol tarafında sol kulakçık (auricula sinistra) ikisi arasında aorta ve truncus pulmonalis görülür.Kalbin dış yüzü parlak ve kaygandır. Bu parlaklık kalbin dış yüzünü örten epicardium veya lamina viscera1is’ten ileri gelir. Kalbin geniş olan ve yukarıda yer alan tabanına basis cordis, altta bulunan tepe, uç kesimine de apex cordis denir. Apex cordis’te, sulcus interventricularis paraconalis ile sulcus interventricularis subsinuosus’un birleştiği yerde incisura apicis cordis denilen bir çentik bulunur.Kalbin dış yüzünde az veya çok miktarda yağ ile dolu başlıca üç oluk görülür. Bu oluklar sulcus coronarius, sulcus interventricularis paraconalis (sulcus longitudinalis sinister) ve sulcus interventricolaris subsinuosus (sulcus longitudinalis dexter)’tur.Sulcus coronarius: Atrium’larla ventriculus’lar arasındaki sınırı dıştan belirleyen bir oluktur. Kalbin etrafını çepeçevre dolaşır. Sadece facies auricularis’te truncus pulmonalis ile kesintiye uğrar. Aynı zamanda ventriculus’lar ın basis’ini oluşturur. Bu oluk içinde a. coronaria sinistra’nın ramus circumflexus sinister’i, a. coronaria dextra’nın ince bir dalı ve v. cordis magna bulunur.Sulcus interventricularis paraconalis: Kalbin sol yüzü yahut auricular yüzü üzerinde bulunan bir oluktur. İki ventriculus arasındaki sınırı belirler. Sulcus coronariustan başlar. Apex cordis’e kadar uzanır. Bu oluğun içinde a. coronaria sinistra’nın ramus interventricularis paraconalis ismindeki dalı ile v. cordis magna’nın aynı isimli dalı bulunur.Sulcus interventricularis subsinuosus: Sulcus interventricularis paraconalis’e nazaran daha sığ bir oluktur. Sulcus coronarius’tan başlar. Bu oluk içinde a. coronaria dextra’nın ramus interventricularis subsinuosus adındaki dalı ile v. cordis media seyreder.Yukarıda bildirilen oluklardan başka bir de sulcus intermedius vardır. Sadece sığırda bazan da köpekte bulunur. Margo ventricularis sinister üzerinde yer alır. Sulcus coronarius’tan başlar, apex cordis’e varmadan sonlanır. Diğer oluklara nazaran siliktir. İçinde ramus circumflexus sinister’in bir dalı ramus intermedius (marginis ventricularis sinistri) seyreder.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Kalbin Dış Yüzü

Anatomi

21/09/2016 | Yorum Yok | 57 | kucukakarsu